close icon
Tervetuloa Copykreaan

Havaitsemme, että navigoi eri paikasta tätä verkkosivustoa vastaavaksi. Meillä ei ole verkkoa maalle, josta vierailet, mutta meillä on kansainvälinen verkko. Varmista, missä paikassa haluat käydä.


Oikeudellinen huomautus

Löydät kaikki lakisääteiset ehdot täältä

Yleisiä tietoja tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetussa laissa 34/2002 säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi.

Kaikki nämä tiedot on toimitettava komissiolle.

Yrityksen nimi: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adressi: C/Azorín 140, 24010 León, León, Espanja
Sähköposti: [email protected]
Telephone: +34 987 80 85 73
Rekisteritiedot: Rekisteröinti Leónin kaupparekisteriin, nide 1324, sivu 180, sivunumero LE-25015, ensimmäinen merkintä.

eCommProjects Internet S.L. ei ole vastuussa Copykrea Internet-sivuilla olevien tietojen virheellisestä, sopimattomasta, epäasianmukaisesta tai laittomasta käytöstä kolmansien osapuolten toimesta.

Niin ikään Copykreain Internet-sivut voivat sisältää linkkejä muille kolmansien osapuolten sivuille, joita eCommProjects Internet S.L. ja Copykrea eivät voi valvoa ja joiden osalta Copykrea ei ota vastuuta sisällöstä, joka saattaa esiintyä kyseisillä sivuilla. Näiden linkkien olemassaolo ei tarkoita minkäänlaista yhteyttä, sulautumista tai osallistumista näihin linkkeihin liittyvien tahojen kanssa.

eCommProjects Internet S.L. ei ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustollamme copykrea.fi julkaisemasta sisällöstä tai tiedoista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eCommProjects Internet S.L. antaa kuitenkin itsensä laillisesti toimivaltaisten viranomaisten käyttöön ja tekee yhteistyötä sellaisen sisällön keskeyttämiseksi tai tarvittaessa poistamiseksi, joka saattaa olla kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vastaista, loukata kolmansien osapuolten oikeuksia tai olla vastoin moraalia tai yleistä järjestystä. Vastaavasti, jos joku käyttäjä katsoo, että verkkosivustolla on sisältöä, joka on ansiokkaasti luokiteltu, pyydämme häntä ilmoittamaan siitä välittömästi edellä mainittujen yhteystapojen kautta.

Yhtiö eCommProjects Internet S.L. on verkkosivuston kaiken sisällön omistaja tai sillä on tarvittaessa lisenssi tai lupa omistajalta. Verkkosivuston sisällön luvaton kopiointi, jakelu, kaupallistaminen tai muuntaminen merkitsee immateriaalioikeuksien ja teollisoikeuksien loukkausta ja voi johtaa kaikkiin oikeus- tai tuomioistuinten ulkopuolisiin toimiin, jotka voivat vastata oikeuksien haltijoille niiden puolustamiseksi.

Joidenkin verkkosivuston kautta tarjottujen palveluiden ja/tai tuotteiden käyttämiseksi sinun on annettava joitakin henkilötietoja. Ilmoitamme, että eCommProjects Internet S.L. noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia voimassa olevia säännöksiä. Saat kaikki asiaa koskevat tiedot verkkosivustomme "Tietosuojapolitiikka"-sivulta (katso tietosuojakäytäntö täältä).

Minkä tahansa Copykrea kanssa tehtävän sopimuksen ehdoista ilmoitamme verkkosivustomme sivulla "Yleiset ehdot" (katso yleiset ehdot täältä).

Henkinen ja teollinen omaisuus

Kaikki verkkosivuston sisältö on eCommProjects Internet S.L. :n omaisuutta tai kolmannen osapuolen sille luovuttamaa; Joka tapauksessa ne on suojattu immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia koskevilla säännöksillä.

Sivuston sisältämän sisällön jäljentäminen, siirtäminen, kääntäminen, jakelu, mukauttaminen, saataville asettaminen tai mikä tahansa muu hyödyntäminen ja/tai muuttaminen, kokonaan tai osittain, on kielletty ilman eCommProjects Internet S.L.in etukäteen antamaa nimenomaista ja kirjallista lupaa, sekä eCommProjects Internet S.L. in omistaman sisällön että kolmannen osapuolen sille osoittaman sisällön osalta. Tämän verkkosivun käyttö ei anna oikeuksia mihinkään kuviin, teksteihin, asiakirjoihin, valokuviin, piirustuksiin, graafisiin esityksiin jne. siinä markkinoitavista tuotteista tai siinä käytetyistä tuotemerkeistä, kauppanimistä, logoista tai muista tunnusmerkeistä.

Ei eCommProjects Internet S.L. ole missään tapauksessa vastuussa siitä, että kolmas osapuoli käyttää tämän verkkosivuston olemassa olevaa sisältöä väärin tai sopimattomasti, tai seurauksista, joita tällaisesta käytöstä voi aiheutua.

Yhtiö ei myönnä lisenssiä tai lupaa käyttää immateriaalioikeuksiaan ja teollisoikeuksiaan tai muuta omaisuuttaan tai oikeuttaan, joka liittyy verkkosivustoon, palveluihin tai sen sisältöön.

Laatupolitiikka

eCommProjects Internet S.L. on yritys, joka on omistautunut tarjoamaan edistyksellisiä palveluja eri teollisuudenaloilla kansallisesti ja kansainvälisesti:

- "Internet-kauppa sekä tarvikkeiden ja kulutustavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa: tietokoneet, koulu- ja toimistotarvikkeet sekä eroottiset ja niihin liittyvät tuotteet. Verkkokopiointipalvelu."

Laatupolitiikkansa soveltamisvälineenä se ottaa käyttöön UNE-EN ISO 9001:2015 -viitestandardin UNE-EN ISO 9001:2015 mukaisen johtamisjärjestelmän yrityksen strategisen politiikan mukaisesti. Samoin se ottaa käyttöön johtamisjärjestelmän säännöllisen valvonnan laatuauditoinneilla viitestandardin mukaisesti saadakseen lopulta virallisen tunnustuksen akkreditoidulta sertifiointielimeltä.

Jatkaakseen eCommProjects Internet S.L. in kehityskulkua ja vastatakseen asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä odotuksiin johto edistää laatua, joka on läsnä kaikessa toiminnassaan, ja esittää:

Tässä mielessä eCommProjects Internet S.L. in johto vahvistaa seuraavat suuntaviivat ja sitoumukset:

Johto eCommProjects Internet S.L. varmistaa johtamisjärjestelmän asianmukaisen täytäntöönpanon, suorituskyvyn ja jatkuvan parantamisen tehokkuuden ja kyvyn saavuttaa odotetut tulokset organisaation kaikilla aloilla ja kaikissa toiminnoissa, ja tarjoaa tarvittavat resurssit.

Kohtaiset laatutavoitteet ovat osa eCommProjects Internet S.L. in yleisiä tavoitteita, jotka määritellään vuosittain ja jotka eritellään yksityiskohtaisesti erityissuunnitelmissa tai -ohjelmissa niiden saavuttamiseksi ja joissa määritellään niistä vastaavat henkilöt, toteuttamisen määräajat ja tarvittavat keinot niiden saavuttamiseksi.

Tämän politiikan toteuttaminen on yhtiön kaikkien jäsenten vastuulla, alkaen johdosta. Jotta politiikka ymmärrettäisiin, sitä sovellettaisiin ja se pidettäisiin ajan tasalla, johto sitoutuu julkistamaan sen, jotta kaikilla organisaatioon kuuluvilla tai siihen liittyvillä henkilöillä kaikilla tasoilla on tarvittavat tiedot ja koulutus, joiden avulla he voivat suorittaa toimintansa johtamisjärjestelmässä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Asoite eCommProjects Internet S.L. huhtikuussa 2024.

Tekijänoikeuslisenssi

eCommProjects Internet S.L. on saanut Espanjan jäljentämisoikeuksien keskuksen (CEDRO) laatumerkin "Licensed Copy", joka todistaa, että Copykrea ssa painettu dokumentaatio on jäljennetty laillisesti.

Tämä tekijänoikeuslisenssi sallii tekijänoikeudella suojattujen teosten, kuten kirjojen, käsikirjojen tai sanoma- ja aikakauslehtiartikkelien, tulostamisen, valokopioimisen ja skannaamisen.